Aanbod

Leiderschapstrajecten

Leidinggevenden zijn de spilfiguur als het gaat om het uitdragen van hartelijke zorgbeleving en cultuurontwikkeling. Om hen te ondersteunen en te versterken in hun functie gaan we zeer specifiek te werk en worden de trainingen op maat ontwikkeld. 

Al deze trajecten komen in aanmerking voor functiecomplement.

Training en coaching leidinggevenden

Training in kleine groep is aangewezen indien meerdere leidinggevenden willen werken rond éénzelfde thema nl. leiderschap.  De doelstelling is dat elke leidinggevende een individueel groeiproces doormaakt en zich persoonlijk ontwikkelt. Het groepsgebeuren bevordert en stimuleert dit individuele proces. Men leert van elkaars inzichten, visies, positieve en negatieve ervaringen. De verbondenheid die doorheen het traject groeit is een extra meerwaarde.  

Door ‘training in groep’ leren de deelnemers om te gaan met belemmerende patronen, inzicht hierin te verwerven én over te gaan tot actie. 

Een groepje van min. 2 tot max. 8 deelnemers brengen elk hun eigen situaties en cases rond het specifieke thema aan bod. De trainer begeleidt en coacht elke medewerker individueel, in groep.  Op die manier leren de deelnemers van elkaar én van de coachende houding en vraagstelling van de trainer.

Het voordeel van in groep te werken is dat er sociale steun vanuit de groep volgt en dat de aangeleerde vaardigheden geoefend of besproken kunnen worden met de groep. Dit werkt krachtig omdat men beseft dat men niet de enige is die met bepaalde moeilijkheden of hindernissen kampt.    

De meest voorkomende onderwerpen bij ‘training in groep’ zijn: communicatiestijl, geven van feedback, opnemen van de rol als leidinggevende met verschillende petten, voorbereiden van ‘moeilijke gesprekken’, balans werk en privé, ervaren van (on)macht, teamdynamiek, conflicthantering, timemanagement, werken aan zelfinzicht, doorbreken van patronen zoals perfectionisme, assertiviteit, faalangst, onzekerheid, enz.

Dit traject komt ook in aanmerking voor functiecomplement.

Individuele training en coaching

Individuele training kan zowel gaan over de ‘operationele werking’ van de afdeling als  leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, communicatievaardigheden, time management, enz.

De thema’s die tijdens de trainingssessies aan bod komen, worden bepaald door de individuele vragen en aangereikte casussen van de leidinggevende enerzijds en anderzijds wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkelpunten die voorkomen uit functioneringsgesprekken.

Borging van het proces gebeurt d.m.v. continue feedback en opvolging van het Persoonlijk Actieplan door de direct leidinggevende via informele gesprekken én functioneringsgesprekken.

Op het einde van elke sessie worden concrete acties vooropgesteld door de leidinggevende zelf. Het aantal sessies voor individuele trajecten kan variëren van 3 tot 6 sessies.

Intervisie

Intervisie is een georganiseerd en gestructureerd overleg tussen leidinggevenden rond een thema dat voor hen gemeenschappelijk is. Knelpunten, problemen en voorbeelden van goede praktijken komen aan bod waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en ervaring. Het leren van kennis en ervaringen van anderen is het doel van intervisie.

De intervisor bewaakt de methodiek (niet enkel ventileren!) en er wordt gezorgd voor een veilige en constructieve sfeer waarin kan gewerkt worden.

De meest voorkomende onderwerpen voor ‘intervisie’ zijn thema’s en vraagstukken over de operationele werking:

  • Maaltijdgebeuren
  • Gastvrijheid en klantgerichtheid
  • Wonen en leven
  • Implementeren van het nieuwe woonzorgdecreet
  • Enz.

Intervisie komt in aanmerking voor functiecomplement.

Wat levert het op?

Corcura begeleidt zorgorganisaties in het ontwikkelen van een cultuur van hartelijke, gastvrije zorg waar we op zoek gaan naar een evenwicht tussen een ‘efficiënte werking’ en een ‘hartelijke werking’ met als resultaat dat zowel bewoners, medewerkers als alle andere gasten zich thuis en welkom voelen in de organisatie.

Tevreden gasten (oa. bewoners en patiënten) die zich thuis en welkom voelen

Gemotiveerde, loyale medewerkers

Meer betrokkenheid, minder verzuim

Gedeeld leiderschap

Preventie van stress en burn-out

Warme hartelijke zorg